Język angielski – immersja językowa

Nasz autorski program nauczania języka angielskiego jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Przeznaczony jest do realizacji w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) Stworzony został specjalnie na potrzeby nauczania języka pięć razy w tygodniu. Prócz codziennych zajęć „w kole”, przez osiem godzin dziennie w grupie dzieciom towarzyszy nauczyciel anglojęzyczny. Komunikuje się on z dziećmi tylko w języku angielskim, towarzysząc im w ciągu całego dnia i we wszystkich, przedszkolnych aktywnościach.

Podstawową formą nauki języka obcego dla tego poziomu wiekowego jest oczywiście zabawa. W czasie zabawy dzieci naturalnie opanowują umiejętności językowe. Bardzo dobrze obrazuje to stwierdzenie: ‘They think they are playing, while we know they are learning’. Lektorzy w Krainie Emocji starają się sprawić by lekcje języka angielskiego i wiedza na nich
zdobywana stały się częścią świata dziecka, tym samym motywując je do aktywnego i chętnego udziału w całym procesie dydaktycznym.

 • oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego
 • rozbudzenie u dzieci zainteresowania językiem angielskim i inną kulturą
 • budowanie u dzieci motywacji do dalszej nauki
 • nauczenie dzieci podstawowych słów, zwrotów związanych z naszym życiem codziennym
 • nauczenie dziecka poprawnej wymowy i intonacji
 • nauka, aby dziecko reagowało na proste polecenia i pytania
 • nauka, aby dziecko rozumiało ogólny sens prostych wypowiedzi 
 • kształtowanie u dziecka umiejętności społecznych(praca w parach/grupach, respektowanie zasad, dzielenie się z innymi, podejmowanie decyzji)
 • kształtowanie u dzieci tolerancji wobec odmiennego wyglądu, zachowań, upodobań, zwyczajów i kultur
 • kształtowanie u dzieci szacunku wobec ludzi, przyrody, zwierząt i przedmiotów, postawy koleżeństwa
 • kształtowanie u dzieci dbałości o własne zdrowie, higienę osobistą i najbliższe otoczenie
 • uczenie dzieci podstawowych zachowań społecznych takich jak uprzejmego zwracania się do innych
 • uczenie dzieci pomagania innym
 • wdrażanie dzieci do wyrażania własnych opinii i uczuć 
 • uwrażliwienie dzieci na opinie i uczucia innych
 • wdrażanie dzieci do oceny zachowań swoich i innych, przewidywanie konsekwencji tych zachowań
 • rozwijanie u dzieci poczucia własnej tożsamości narodowej i społecznej 
 • rozwijanie u dzieci postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur

  Uczenie się języka angielskiego w wieku 3-7 lat zbliżone jest do przyswajania języka ojczystego, kiedy dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, a dopiero później zaczyna się nim posługiwać.
  Metoda immersji językowej polega na intuicyjnym przyswajaniu języka poprzez kontakt z lektorem. Immersja (zanurzenie w języku), polega na wprowadzeniu języka obcego jako języka swobodnej komunikacji. Wyjaśniamy dziecku otaczający go świat w języku obcym. W ten sposób dostarczamy intensywnego bodźca językowego i pozwalamy na samodzielne „złamanie” kodu językowego przez dziecko. Treści nauczania Programu odpowiadają poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci.
  Bloki tematyczne pomagają kojarzyć słowa, funkcje i struktury z określonym tematem. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego otoczenia, świata dzieci i ich życiowych doświadczeń. Struktury językowe i słownictwo wprowadzone są spiralnie, co oznacza, że
  co pewien czas te same treści są powtarzane i rozszerzane o nowe elementy, podobnie jak treści nauczania przedszkolnego. Program zakłada położenie nacisku na ogólny rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, działania, ekspresji, samodzielności, ale jednocześnie pracy w grupie. Stopniowo uświadamiamy dzieciom ich przynależność narodową i kulturową, zaszczepiając w nich jednocześnie postawę otwartości, tolerancji oraz poszanowania innych kultur i ras. Dzieci w wieku przedszkolnym postrzegają świat całościowo, dlatego bardzo ważne jest wprowadzenie integracji między przedmiotowej.

  Nauczanie języka angielskiego skorelowane jest z programem nauczania przedszkolnego w języku ojczystym.

  Zajęcia z nauczycielem prowadzącym grupę odbywają się w wymiarze 5 razy w tygodniu od 20 do 30min dziennie w zależności od grupy wiekowej. W czasie zajęć realizowany będzie autorski program nauczania wzbogacony o gry, zabawy, piosenki i projekty. Grupy korzystają również z dobranego do poziomu dzieci podręcznika, który ułatwi im naukę na późniejszym szkolnym etapie. Dodatkowo w tygodniu odbywać się będą zajęcia z czytania bajek, gier i zabaw logicznych w języku angielskim. Lektor (komunikujący się z dziećmi w języku angielskim) obecny jest również w codziennym „życiu” przedszkola tzn. przy posiłkach, w toalecie, na podwórku, w czasie poobiedniej drzemki czy w czasie na swobodną zabawę.